ALGEMENE VOORWAARDEN

Parfumerie RHEDS is importeur/ distributeur van alle gevoerde merken van alle getoonde producten op de website rheds-parfums.nl.


Artikel 1. Bestellingen

1.1 Parfumerie RHEDS zal iedere bestelling zo spoedig mogelijk en met zorg trachten te verwerken.
1.2 Leveringen worden gedaan met pakketdienst. Parfumerie RHEDS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor bestellingen die later worden geleverd dan de verwachte leveringstermijn.
1.3 Parfumerie RHEDS is niet aansprakelijk voor fouten in bestellingen, gedaan via telefoon, e-mail of whats-app zonder eerst mondeling of schriftelijk akkoord op de orderbevestiging.
1.4 In geval er goederen retour komen omdat er meerdere malen niemand aanwezig is om het pakket in ontvangst te nemen en/of de bestelling niet binnen de gestelde termijn op het aangegeven depot wordt afgehaald, is Parfumerie RHEDS genoodzaakt de kosten voor het heen en weer zenden bij de koper in rekening te brengen.


Artikel 2. Aanbiedingen en Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Parfumerie RHEDS zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. Dit geldt tevens voor alle aanbiedingen vermeld op de website www.rheds-parfums.nl
2.2 Specificaties van aanbiedingen worden bij benadering verstrekt, maar binden Parfumerie RHEDS niet.
2.3 Samengestelde aanbiedingen en prijzen verplichten Parfumerie RHEDS niet tot levering van een deel van de in de aanbieding genoemde producten tegen een deel van de opgegeven prijzen.
2.4 Indien aanbiedingen en prijzen, verschrijvingen of vergissingen bevatten, die naar redelijkheid zo hadden kunnen worden begrepen, is Parfumerie RHEDS niet verplicht zich aan deze aanbiedingen en prijzen te houden.
2.5 Een overeenkomst met Parfumerie RHEDS komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Parfumerie RHEDS.
2.6 Parfumerie RHEDS kan eventueel de bestelling weigeren of aan de levering additionele voorwaarden verbinden. Parfumerie RHEDS zal dit binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling laten weten.
2.7 Kortingsbonnen/codes en speciale actie producten zijn niet inwisselbaar tegen geld of andere producten en diensten dan die welke op de kortingsbonnen/codes of met de acties zijn aangegeven.


Artikel 3. Prijzen

3.1 De prijzen voor onze producten en diensten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, in Euro inclusief BTW. De genoemde prijzen voor producten zijn exclusief verzendkosten.
3.2 De koopprijs is de geldende prijs op de dag van de levering.
3.3 De vastgestelde prijzen kunnen door Parfumerie RHEDS te allen tijde worden gewijzigd. Parfumerie RHEDS zal prijzen zeker wijzigen indien wettelijke voorschriften, recepturen, kosten, tarieven, marktomstandigheden, assortimentssamenstellingen, koerswisselingen of andere zaken, daartoe aanleiding geven.


Artikel 4. Betalingen

4.1 Alle genoemde prijzen in de webshop zijn inclusief BTW. De prijs die de koper dient te betalen is de prijs vermeld in de huidige prijslijst. Producten blijven eigendom van Parfumerie RHEDS totdat het volledige factuurbedrag is voldaan.
4.2 Consumenten dienen via de geldende webshop betalingsmogelijkheden te betalen, alvorens de bestelling wordt afgestuurd, tenzij anders wordt overeen gekomen met Parfumerie RHEDS.
4.3 Bezwaren tegen eventuele kosten en hoogte van de koopprijs schorten de betalingsverplichting niet op. Wanneer binnen de betalingstermijn geen of geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, wordt vanaf die datum over het verschuldigde bedrag een rente in rekening gebracht van 5% per maand of gedeelte van een maand. Indien Parfumerie RHEDS een aanmaning moet sturen omdat niet binnen de betalingstermijn genoemd, is betaald, is koper naast de openstaande vorderingen en rente telkens een bedrag van €15,00 excl BTW aan administratiekosten verschuldigd aan Parfumerie RHEDS.
4.4 Indien koper in gebreke is met het nakomen van één of meerdere verplichtingen, komen alle redelijke kosten die Parfumerie RHEDS moet maken om tot nakomen van deze verplichtingen zorg te dragen, voor rekening koper. Wanneer dit om een geldvordering gaat is de koper in ieder geval de incasso kosten van 15% van de openstaande vordering verschuldigd met een minimum van €100,00 excl BTW. Tevens komen alle hogere kosten die door Parfumerie RHEDS in deze gemaakt moeten worden voor rekening koper.


Artikel 5. Goederenontvangst en Reclames

5.1 Bij ontvangst van de goederen dient nauwlettend gecontroleerd te worden of de producten beschadigd, incorrect of geheel niet geleverd zijn. Klachten dienen binnen 72 uur na ontvangst van de goederen gemeld te worden. Daarna kunnen klachten niet meer worden aanvaard en worden de producten en facturen beschouwd als zijnde aanvaard door de koper.
5.2 Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen ter zake van eerder geleverde zaken en alsnog te leveren zaken, ook niet als die zaken zijn of zullen geleverd worden ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.
5.3 Reclames geven koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
5.4 Indien een reclame door Parfumerie RHEDS gegrond wordt bevonden, heeft Parfumerie RHEDS het recht naar keuze: a. de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; b. het geleverde te vervangen waarbij de vervangen goederen aan Parfumerie RHEDS worden geretourneerd; c. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst eenzijdig te annuleren, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn;
5.5 In geval het geleverde aan Parfumerie RHEDS wordt geretourneerd, zijn de reclamekosten voor rekening van de koper. De retournamekosten bedragen 20% van de gefactureerde waarde met een minimum van € €10,00.


Artikel 6. Retourbeleid

6.1 Uitsluitend na voorafgaand overleg worden goederen in de volgende gevallen retour genomen:

  1. In kwestie en bij een technisch mankement van een product, bijvoorbeeld in de verpakking.

6.2 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Indien retournering gegrond is wordt de het product tegen de aanschafprijs vergoed.
6.3 Uit hygiënisch oogpunt is parfum een product dat niet geretourneerd kan worden als het gebruikt is en geldt hier op ook niet de 30 dagen zichtregel. Parfums kunnen enkel geretourneerd worden, mits deze in de originele plastic verpakking zitten en niet gebruikt zijn. Bij achteraf liever een andere keuze kan Parfumerie RHEDS helaas geen omruilservice bieden. Uiteraard gaat Parfumerie RHEDS wel voor een tevreden klant, dus mocht er onverhoopt iets zijn dat niet naar wens is, schroom dan niet om contact op te nemen. Parfumerie RHEDS is tijdens kantooruren van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Per mail mag natuurlijk altijd de vraag gesteld worden aan info@rheds-parfums.nl.


Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens dwingende bepalingen van de toepasselijke wet is Parfumerie RHEDS niet aansprakelijk voor indirecte of resulterende schade, noch voor andere schade behalve indien deze laatste veroorzaakt werd door opzet of door grove nalatigheid.
7.2 Parfumerie RHEDS zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade indien niet kan worden uitgesloten dat deze schade te wijten is aan een fout van de koper of van een persoon voor wie de koper verantwoordelijk is.
7.3 Voor een misverstand, beschadigingen, vertragingen of niet goed overeenkomen van bestellingen en mededelingen door het gebruik van computers, telefoon, het internet of een ander communicatiemiddel tussen u en Parfumerie RHEDS of tussen Parfumerie RHEDS en derden zijn wij niet aansprakelijk, behalve voor zover sprake mocht zijn van grove schuld of opzet van Parfumerie RHEDS.


Artikel 8. Eigendom

8.1 Het eigendom van de geleverde goederen en producten blijft bij Parfumerie RHEDS berusten en gaat pas over nadat de volledige aankoopprijs daarvan in ontvangst is bij Parfumerie RHEDS.
8.2 Zolang de volledige betaling van de producten aan Parfumerie RHEDS nog niet is voldaan, zult u uw bestelling niet ontvangen.


Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1 De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Parfumerie RHEDS geleverde producten en diensten te respecteren.
9.2 Parfumerie RHEDS kan niet garanderen dat de aan koper geleverde producten en diensten geen inbreuk maken op (ongeschreven) intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden.


Artikel 10. Wijzigingen

Parfumerie RHEDS heeft het recht te allen tijde de huidige versie van de verkoop – en leveringsvoorwaarden te wijzigen. Bijgewerkte versies worden van kracht wanneer ze in omloop gebracht worden. Toepasselijk recht op alle leveringen, verkopen en aanbiedingen is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 11. Overmacht

11.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt er verstaan wanneer Parfumerie RHEDS niet kan voldoen aan haar verplichtingen en dit niet te wijten is aan de schuld van Parfumerie RHEDS en geeft Parfumerie RHEDS het recht zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
11.2 Parfumerie RHEDS is niet aansprakelijk voor enige schade indien Parfumerie RHEDS door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
11.3 Onder overmacht van dit artikel wordt, naast alles wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, tevens begrepen elke vreemde oorzaak, welke niet aan Parfumerie RHEDS kan worden toegerekend zoals: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, oorlog, staking, boycot en of andere bedrijfsstoornissen bij Parfumerie RHEDS en of haar toeleveranciers,
11.4 Inbeslagneming, onderbreking van productie, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en of energie en natuurrampen, brand, en revolutie. Voor zover Parfumerie RHEDS bij het intreden van de overmacht al een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst was nagekomen of alsnog kan nakomen zal Parfumerie RHEDS dit deel apart in rekening brengen en zal u aan uw verplichtingen moeten voldoen alsof dit om een afzonderlijke overeenkomst gaat.


Artikel 12. Niet-nakoming

12.1 Indien u enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Parfumerie RHEDS het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, of indien u uw verplichtingen alsnog niet behoorlijk nakomt, de gehele overeenkomst of een deel daarvan met onmiddellijke ingang éénzijdig te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd al verder toekomende rechten van Parfumerie RHEDS.
12.2 In geval van faillissement, curatele, aangevraagde of verkregen surseance van betaling, heeft Parfumerie RHEDS het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle verdere toekomende rechten van Parfumerie RHEDS.


Artikel 13. Diversen

13.1 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden in strijd is met het toepasselijk recht, zal deze vervallen en worden vervangen door een door Parfumerie RHEDS vast te stellen vergelijkbare bepaling. De ongeldigheid van een bepaling uit deze voorwaarden zal geen invloed hebben op de overige bepalingen uit deze voorwaarden.
13.2 Indien Parfumerie RHEDS gedurende kortere of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden heeft toegestaan, kan Parfumerie RHEDS nog steeds directe en strikte naleving van deze voorwaarden eisen.
13.3 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Parfumerie RHEDS deze voorwaarden soepel toepast of heeft toegepast.
13.4 Parfumerie RHEDS is gerechtigd om uw bestelling door derden te laten uitvoeren.


Artikel 14. Adreswijzigingen

Afnemer is verplicht Parfumerie RHEDS schriftelijk op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing. Dit kan via de e-mail. Indien afnemer verzuimt dit tijdig te doen, blijft men jegens Parfumerie RHEDS tevens aansprakelijk voor alle verplichtingen ten opzichte van de artikelen die naar diens oude adres worden verzonden.


Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

Op elke bestelling, aanbieding en overeenkomst met Parfumerie RHEDS is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele onoplosbare geschillen kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.


Artikel 16. Wijzigingen

Parfumerie RHEDS heeft het recht te allen tijde de huidige versie van de verkoop – en leveringsvoorwaarden te wijzigen. Bijgewerkte versies worden van kracht wanneer ze in omloop gebracht worden. Toepasselijk recht op alle leveringen, verkopen en aanbiedingen is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 17. Depot

De algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd en liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Parfumerie RHEDS heeft het recht de algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Op het moment van tot stand komen van een overeenkomst is telkens de laatst gedeponeerde versie van toepassing.